Nạc/ thăn heo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Thịt Vai Heo Loại 2 VietGap
  Thịt Vai Heo Loại 2 VietGap
  SKU 239274_22392749
  Giá từ 125.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thịt Vai Heo
  Thịt Vai Heo
  SKU 206516_22065162
  Giá từ 159.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nạc Vai Heo Loại 2 VietGap
  Nạc Vai Heo Loại 2 VietGap
  SKU 239276_22392763
  Giá từ 180.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nạc Dăm Heo VietGap AHP
  Nạc Dăm Heo VietGap AHP
  SKU 259424_22594242
  Giá từ 174.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Nạc Dăm Heo Loại 1 VietGap
  Nạc Dăm Heo Loại 1 VietGap
  SKU 238970_22389701
  Giá từ 162.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Nạc Dăm Heo Loại 1 Cắt Lát
  Nạc Dăm Heo Loại 1 Cắt Lát
  SKU 225660_22256607
  Giá từ 179.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Nạc Dăm Heo Loại 1
  Nạc Dăm Heo Loại 1
  SKU 13908_20139087
  Giá từ 169.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Nạc Heo Xay Loại 2 VietGap
  Nạc Heo Xay Loại 2 VietGap
  SKU 239282_22392824
  Giá từ 145.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Nạc Heo Xay VietGap
  Nạc Heo Xay VietGap
  SKU 238973_22389732
  Giá từ 149.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thịt Nạc Heo Xay
  Thịt Nạc Heo Xay
  SKU 133618_21336188
  Giá từ 138.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Phi Lê Heo (Thăn) Loại 1 VietGap
  Phi Lê Heo (Thăn) Loại 1 VietGap
  SKU 238968_22389688
  Giá từ 190.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Nạc Lưng Heo Loại 2 VietGap
  Nạc Lưng Heo Loại 2 VietGap
  SKU 239270_22392701
  Giá từ 180.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang