Thịt heo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Nạc đùi heo VietGap loại 2
  Nạc đùi heo VietGap loại 2
  SKU 239268_22392688
  Giá từ 170.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Thịt đùi heo VietGap loại 2
  Thịt đùi heo VietGap loại 2
  SKU 239267_22392671
  Giá từ 155.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Thịt đùi heo Vietgap loại 2
  Thịt đùi heo Vietgap loại 2
  SKU 238953_22389534
  Giá từ 154.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nạc đùi heo loại 2
  Nạc đùi heo loại 2
  SKU 206510_22065100
  Giá từ 183.100 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Thịt đùi heo loại 2
  Thịt đùi heo loại 2
  SKU 206507_22065070
  Giá từ 168.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cốt lết heo VietGap loại 2
  Cốt lết heo VietGap loại 2
  SKU 239269_22392695
  Giá từ 134.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cốt lết heo VietGap loại 1
  Cốt lết heo VietGap loại 1
  SKU 238955_22389558
  Giá từ 134.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cốt lết heo loại 1
  Cốt lết heo loại 1
  SKU 2227_20022273
  Giá từ 186.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cốt lết heo
  Cốt lết heo
  SKU 206511_22065117
  Giá từ 128.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Thịt ba rọi heo VietGap loại 1
  Thịt ba rọi heo VietGap loại 1
  SKU 238958_22389589
  Giá từ 181.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Thịt ba rọi heo VietGap loại 2
  Thịt ba rọi heo VietGap loại 2
  SKU 239271_22392718
  Giá từ 176.800 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Ba rọi heo rút sườn
  Ba rọi heo rút sườn
  SKU 227763_22277633
  Giá từ 240.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách