Nạc/ thăn bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. Nạc Bò Xay Loại 1
  Nạc Bò Xay Loại 1
  SKU 23945_20239459
  Giá từ 239.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Nạc Bò Xay Loại 2
  Nạc Bò Xay Loại 2
  SKU 177629_21776298
  Giá từ 195.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Nạc Vai Bò Nguyên
  Nạc Vai Bò Nguyên
  SKU 206532_22065322
  Giá từ 277.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Nạm Bò Tinh Loại 1
  Nạm Bò Tinh Loại 1
  SKU 2315_20023157
  Giá từ 189.900 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Phi lê bò tinh - Loại 1
  Phi lê bò tinh - Loại 1
  SKU 2277_20022778
  Giá từ 354.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách