Nạc vai bò

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
 1. - +
  Thêm vào danh sách yêu thích
  Product Id: 94924
 2. - +
  Thêm vào danh sách yêu thích
  Product Id: 94911
 3. - +
  Thêm vào danh sách yêu thích
  Product Id: 94910
Xem dưới dạng Lưới Danh sách