Cá sông tươi sống

Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang
 1. Cá Chẽm 3-5kg/Con
  Cá Chẽm 3-5kg/Con
  SKU 174014_21740145
  Giá từ 94.200 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 2. Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  Cá Chẽm 0.8-1.2kg/ Con
  SKU 174007_21740077
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 3. Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  Cá Chẽm (Tươi) 1.7-3.0kg/Con
  SKU 174011_21740114
  Giá từ 80.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 4. Cá Mú Trân Châu (Sống) 0.9-1.2kg
  Cá Mú Trân Châu (Sống) 0.9-1.2kg
  SKU 191415_21914157
  Giá từ 220.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 5. Cá Kèo (Sống) 10-15 cm/Con
  Cá Kèo (Sống) 10-15 cm/Con
  SKU 62494_20624941
  Giá từ 104.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 6. Cá Chép Giòn (Sống) 1-3 kg/Con
  Cá Chép Giòn (Sống) 1-3 kg/Con
  SKU 232556_22325563
  Giá từ 169.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 7. Cá Diêu Hồng (Sống) 0.5-0.8kg/Con
  Cá Diêu Hồng (Sống) 0.5-0.8kg/Con
  SKU 184840_21848407
  Giá từ 59.500 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 8. Cá Trắm Giòn Sống 3-5kg/Con
  Cá Trắm Giòn Sống 3-5kg/Con
  SKU 163780_21637803
  Giá từ 150.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 9. Cá Diêu Hồng (Sống) 0.8-1.0 kg/Con
  Cá Diêu Hồng (Sống) 0.8-1.0 kg/Con
  SKU 16438_20164386
  Giá từ 66.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 10. Cá Tầm Việt Nam (Sống) 1.5-3 kg/Con
  Cá Tầm Việt Nam (Sống) 1.5-3 kg/Con
  SKU 159968_21599682
  Giá từ 245.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 11. Cá Lăng Đỏ (Sống) 0.8-1.7kg/Con
  Cá Lăng Đỏ (Sống) 0.8-1.7kg/Con
  SKU 159902_21599026
  Giá từ 119.000 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
 12. Cá Tra Bè (Tươi) 0.9-1.5kg/Con
  Cá Tra Bè (Tươi) 0.9-1.5kg/Con
  SKU 222937_22229373
  Giá từ 39.400 VNĐ

  (trên mỗi Kg)

  Thêm vào danh sách yêu thích Thêm vào so sánh
Xem dưới dạng Lưới Danh sách
Trang